Algemene voorwaarden

 Vitamin Market

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Vitamin Market: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Pulse training nutrition studio handelend onder de naam “Vitamin Market”, gevestigd te Wassenaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66040884;
   2. klant: de natuurlijke persoon die via de website bij Vitamin Market een bestelling plaatst;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Vitamin Market en de klant;
   4. product: het product dat via de website verkocht wordt dan wel het product dat door Vitamin Market aan de klant wordt geleverd;
   5. website: de website vitaminmarket.nl die door Vitamin Market wordt beheerd.
 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website tussen Vitamin Market en de klant tot stand komen.
  • 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  • 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Vitamin Market vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 4. Indien Vitamin Market niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Vitamin Market in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • 5. Vitamin Market heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
 • Het aanbod
  • 1. Het aanbod van Vitamin Market is vrijblijvend.
  • 2. Het aanbod van Vitamin Market op de website geldt zolang de voorraad strekt.
  • 3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  • 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Vitamin Market niet.
  • 5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
  • 6. De producten worden niet aangeboden aan minderjarigen.
 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
  • 2. Alle gegevens die de klant tijdens het plaatsen van een bestelling aan Vitamin Market verstrekt dienen volledig en correct te zijn.
  • 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Vitamin Market de klant via de e-mail een bevestiging dat Vitamin Market de bestelling heeft ontvangen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van Vitamin Market heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Vitamin Market, voor de contactgegevens van de klantenservice van Vitamin Market zie artikel 17.1.
  • 4. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • Website en fair use
  • 1. Vitamin Market garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
  • 2. Vitamin Market is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
  • 3. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die anderen zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
 • Account
  • 1. De klant kan op de website een account aanmaken. Het is enkel mogelijk een account aan te maken indien de klant 18 jaar of ouder is.
  • 2. Alle gegevens die de klant tijdens het aanmaken van een account aan Vitamin Market verstrekt dienen volledig en correct te zijn.
  • 3. Nadat de klant succesvol een account heeft aangemaakt op de website, stuurt Vitamin Market een bevestiging hiervan via de e-mail.
  • 4. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Indien de klant het vermoeden heeft dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Vitamin Market.
  • 5. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • 6. Via zijn account kan de klant zijn eigen gegevens inzien en aanpassen.
 • Abonnement
  • 1. Indien de klant ervoor kiest dat zijn bestelling iedere maand, iedere 2 maanden of iedere 3 maanden wordt geleverd, dan kan de klant daarvoor een abonnement bij Vitamin Market afsluiten. In een dergelijk geval ontvangt de klant een korting op zijn bestellingen die voortvloeien uit het abonnement.
  • 2. De klant kan het abonnement te allen tijde opzeggen. Voor het opzeggen van het abonnement dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Vitamin Market, zie artikel 17.1 voor de contactgegevens. Het verwerken van de opzegging van een abonnement kost maximaal 3 werkdagen. Nadat de opzegging is verwerkt, ontvangt de klant daarvan een bevestiging via de e-mail.
  • 3. Facturatie van het abonnement geschiedt periodiek.
  • 4. Indien de klant het abonnement opzegt en er zijn minder dan 3 bestellingen geleverd in het kader van het abonnement, dan komt de verleende korting te vervallen en wordt de korting alsnog aan de klant in rekening gebracht.
 • Conformiteit
  • 1. Vitamin Market staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 • Prijzen
  • 1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en inclusief btw.
  • 2. Vitamin Market heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
 • Verzendkosten
  • De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
  • De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.
  • Indien het totale factuurbedrag van de bestelling € 45,- of hoger is, dan worden geen verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.
 • Levering en leveringstermijn
  • De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven afleveradres.
  • De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen. Vitamin Market zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven leveringstermijn na te komen.
  • Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.
 • Product niet of voorraad
  • Indien Vitamin Market onverhoopt een besteld product niet op voorraad heeft, dan stelt Vitamin Market de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en wordt de klant gevraagd te kiezen voor een van de volgende opties:
   1. Het door Vitamin Market terugbetalen van de prijs van het product dat niet op voorraad is;
   2. Het afnemen van een soortgelijk product;
   3. Het in de wacht zetten van de gehele bestelling totdat het product op voorraad is.
  • Zolang de klant niet reageert op de hierboven omschreven e-mail, dan is artikel 12.1 sub c. van toepassing en wordt de bestelling in de wacht gezet.
  • Indien de klant kiest voor optie 12.1 sub a., dan betaalt Vitamin Market de betaalde prijs voor het product terug binnen 14 dagen nadat de klant zijn keuze aan Vitamin Market kenbaar heeft gemaakt.
  • Indien de klant kiest voor optie 12.1 sub b. en het soortgelijke product is duurder, dan wordt de meerprijs aan de klant in rekening gebracht.
  • Indien de klant kiest voor optie 12.1 sub b. en het soortgelijke product is goedkoper, dan wordt het te veel betaalde terugbetaald binnen 14 dagen nadat de klant zijn keuze aan Vitamin Market kenbaar heeft gemaakt.
 • Herroepingsrecht
  • De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van Vitamin Market heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
  • Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 13.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  • Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Vitamin Market kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
  • Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Vitamin Market terug te sturen, zoveel en zo goed als mogelijk in onbeschadigde, originele en ongebruikte staat. Het product mag alleen in zoverre bekeken zijn zoals gebruikelijk is in een fysieke winkel.
  • De klant kan ook, zonder eerst Vitamin Market ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 13.1 terugsturen naar Vitamin Market. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • Indien de klant op elektronische wijze aan Vitamin Market kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Vitamin Market na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
  • Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Vitamin Market overeenkomstig artikel 13.10 aan de klant terugbetaalt.
  • Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
  • Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren. De bewijslast dat het product tijdig is teruggestuurd ligt bij de klant. Dit kan de klant bewijzen door middel van een bewijs van postbezorging.
  • Vitamin Market zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Vitamin Market het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het standaard leveren van de bestelling) restitueren. Bijkomende kosten, indien de klant niet voor de standaard levering heeft gekozen, worden niet door Vitamin Market terugbetaald. Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant gerestitueerd.
 • Uitzonderingen op het herroepingsrecht
  • Het herroepingsrecht is niet toepassing op producten die:
   1. Snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
   2. Niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • Betaling
  • De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
   1. iDEAL;
   2. Creditcard;
   3. Apple Pay;
   4. PayPal;
   5. Klarna
 • Reclames
  • De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
   1. Of de juiste producten zijn geleverd;
   2. Of het juiste aantal producten is geleverd.
  • Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Vitamin Market kenbaar te worden gemaakt.
  • De klant dient Vitamin Market de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Vitamin Market van de klant verlangen dat de klant het product naar Vitamin Market terugstuurt.
  • Klachten worden niet (verder) in behandeling genomen indien er sprake is van in de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, vorm, gewicht, e.d.
  • Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of het product ingrediënten en/of stoffen bevat waarvoor de klant allergisch is of die schadelijk voor de gezondheid van de klant kunnen zijn.
 • Klantenservice
  • Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Vitamin Market. De klantenservice van Vitamin Market is op de volgende wijzen bereikbaar:
   1. Via het telefoonnummer: +31 085 13 076 17, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur;
   2. Via het e-mailadres: info@vitaminmarket.nl;
   3. Via de chatfunctie op de website.
  • Vitamin Market streeft ernaar e-mail- en chatberichten binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
 • Aansprakelijkheid
  • Vitamin Market kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
   2. Enige daad of nalatigheid van de klant.
  • Vitamin Market is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
  • Vitamin Market is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vitamin Market is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres. Indien Vitamin Market extra (verzend)kosten maakt doordat de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Vitamin Market heeft verstrekt, dan komen deze kosten voor rekening van de klant.
  • Vitamin Market kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de klant toegepaste inloggegevens.
  • Vitamin Market is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant het product te gebruiken in overeenstemming met het etiket/de bijsluiter. Indien de klant in strijd handelt met gegevens instructies door Vitamin Market of die op het etiket/bijsluiter staan, dan is Vitamin Market niet aansprakelijk voor enige schade die de klant daardoor lijdt.
  • Indien Vitamin Market aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vitamin Market beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vitamin Market gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Vitamin Market beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Overmacht
  • Vitamin Market is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Vitamin Market liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Vitamin Market; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; stroomstoring; internetstoring; storing in e-mail verkeer.
  • Indien Vitamin Market weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Vitamin Market de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.
 • Persoonsgegevens
  • Vitamin Market verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Vitamin Market raadplegen, zie https://www.vitaminmarket.nl/privacy-policy/.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  • De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Vitamin Market geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Vitamin Market is gelegen. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Vitamin Market schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.